2020-2021

Sr. No. Name of Student Percentage
1. Sanghavi Supriya Shailesh 9.55 SGPA
2. Rebello Sarah Stanley 9.48 SGPA
3. Gawas Anuja Mohan 9.45 SPGA
4. Dcosta Carolann Camila 9.43 SPGA
5. Sharma Hitesh Jayprakash 9.43 SPGA
6. Wakade Niyati Mangesh 9.37 SPGA
7. Khade Mansi Rajesh 9.33 SPGA
8. Sharma Hitesh Jayprakash 9.23 SPGA